Алфа БК Универзитет
O факултету
  • вебсајтови
    факултета

O факултету

Данас у Србији има око 12000 ИТ стручњака који су запослени у око 1500 предузећа, и то не само у ИТ компанијама већ и у банкарском сектору, телекомуникацијама, медијима, школама и универзитетима, а најмање у привредним организацијама.

 

Високо образовни систем Србије не покрива годишње потребе од око 2000 нових стручњака. У таквом развојном окружењу капацитет наших универзитета није довољан да би могао да обезбеди толико стручних људи за ИТ сектор. С друге стране, нема прогресивног развоја наше привреде без јачања ИТ сектора.

 Од школске 2012/2013. године почињу са радом и докторске студије, студијски програм Информационо-комуникационих технологија. У времену европских и светских процеса интеграције овај подухват ће значајно допринети бољем разумевању света у коме живимо, европских интеграционих процеса и перспективе наше земље у новонасталом светском и европском контексту.

Кандидати са стеченим средњим образовањем и положеним пријемним испитом уписују основне академске студије у трајању од 4 године (8 семестара), на студијском програму Информационих технологија, обима 240 бодова ЕСПБ и по одбрани дипломског рада издаје им се диплома о стеченом високом образовању и стручном називу дипломирани инжењер информационих технологија.

Остварени обим основних академских студија од 240 бодова ЕСПБ је услов уписа дипломских академских мастер студија, у трајању од једне године (2 семестра), обима 60 бодова ЕСПБ, и по одбрани мастер дипломског рада кандидатима се издаје диплома о стеченом високом образовању и академском називу мастер инжењер информационих технологија.

Претходно остварених на основним и мастер академским студијама од 300 бодова ЕСПБ, услов је уписа докторских академских студија обима 180 бодова ЕСПБ у трајању од 3 године (6 семестара). По одбрани докторске дисертације студент стиче диплому о завршеним докторским студијама и академско звање доктор наука из електротехнике и рачунарства за студијски програм Информационо-комуникационих технологија.

Разлози за покретање студија Информационих технологија произилазе из високог интереса и потреба нашег друштва за инжењерима информационих система и технологија. Данас у Србији има око 12000 ИТ стручњака који су запослени у око 1500 предузећа, и то не само у ИТ компанијама већ и у банкарском сектору, телекомуникацијама, медијима, школама и универзитетима, а најмање у привредним организацијама. Високо образовни систем Србије не покрива годишње потребе од око 2000 нових стручњака. У таквом развојном окружењу капацитет наших универзитета није довољан да би могао да обезбеди толико стручних људи за ИТ сектор. С друге стране, нема прогресивног развоја наше привреде без јачања ИТ сектора.

Развијени свет је у последњих десетак година прешао у информационо друштво, подстакнут наглим и снажним развојем рачунарске науке и технологије која је постала незаменљив део интензивног развоја сваког друштва. У нашој земљи током тог истог периода, развој ИТ сектора је био веома спор, како у области примене рачунара, развоја информационих система, тако и у области образовања кадрова за занимања будућности. Судећи по искуствима земаља у транзицији, ИТ сектор у Србији се налази у почетној фази. Тој тврдњи у прилог иде податак да се највећи део инвестиција у ИТ сектору улаже у набавку хардвера, односно у успостављање инфраструктуре. Од инфраструктуре зависи прелазак на следећу фазу у којој доминирају софтверска решења и информациони системи, која је условљена и потребном едукцијом кадрова у области информационих система и технологија.

Драги матуранти, потенцијани студенти Факултета информационих технологија Алфа универзитета, драги студенти и будући студенти основних, мастер и докторских студија, драги родитељи и пријатељи, за одговоре на сва ваша питања, која се односе на услове уписа, студирања, преласка са других сродних факултета и сродних високих школа, о валидности дипломе ван границе наше земље, о могућностима запошљавања у националним и међународним компанијама, можете се обратити директно декану Факултета на маил декан.фит@алфа.еду.рс.

Јасни и свеобухватни одговори које ћете добити мејлом и или непосредним разговором са деканом, за највише 48 часова, потврдиће исправност Ваше одлуке да будете студент Факултета будућности, Факултета савремене науке, Факултета савремених и апликативних знања. Добродошли!

Реч декана

Факултет информационих технологија (ФИТ) Алфа БК универзитета у Београду, на својим акредитованим студијским програмима Информационих технологија (ИТ) основних и дипломских академских (мастер) студија, као и на акредитованом студијском програму докторских студија: Информационо-комуникационих технологија, сагласно потребама привреде и развоја савременог друштва, образује кадрове, може се рећи, за занимања будућности, која су имплицирана достигнућима науке и технологије и условљена прогресивним развојем друштвених односа и нових тенденција у светској привреди.

Високи интерес за дипломираним инжењерима информационих технологија, мастер инжењерима информационих технологија и докторима наука у области информационих система и технологија, не произилази само из потребе (транс)националних ИТ компанија и њиховог растућег економског значаја, него и из потреба свих сегмената савременог електронског друштва (е-друштва): е-бизниса, е-пословања, е-здравства, е-образовања, е-банкарства, е-администрације…