Алфа БК Универзитет
Заштита и очување наслеђа - Мастер студије
 • вебсајтови
  факултета
Алфа БК Универзитет / Факултети / Заштита и очување наслеђа - Мастер студије

Заштита и очување наслеђа - Мастер студије

Мастер студијски програм Заштита и очување наслеђа на Алфа БК Универзитету осмишљен је као наставак основних академских студија више разнородних научних  и уметничких области. Овим мултидисциплинарним студијским програмом омогућава се упис студената који су завршили основне академске студије на факултетима друштвених, природних, техничко-технолошких и хуманистичких наука, као и студенте који су завршили уметничко-примењене факултете. У циљну групу спадају студенти из области етнологије/антропологије, историје/историје уметности, археологије, андрогогије, социологије, психологије, хемије, физике, физичке хемије, биологије, екологије, геологије, туризмологије, маркетинга, софтверског инжењерства, архитектуре, технологије, система безбедности и заштите, сликарства, вајарства, примењених уметности итд.

Заштита и очување наслеђа - Мастер студије

У оквиру студијског мастер пограма, предмети су категорисани као академско-образовни, теоријско-методолишки и научно-стручни. На основу академско-образовних предмета, студентима се пружају основна знања из области заштите и очувања наслеђа која ће, кроз теоријско-методолошки и научно-стручни рад, касније моћи да инкорпорирају у своја претходно  стечена знања на основним студијама.  

Студентима се пружа могућност, да се баве заштитом наслеђа на комплексан, интердисциплинаран и мултидисциплинаран начин. Након завршеног мастер студијског програма студенти ће бити оспособљени и обучени да учествују у системима заштите наслеђа, са развијеном свешћу о бризи за баштину.

Укупан број бодова на овом двогодишњем студијском програму износи 120 ЕСПБ.Подразумева се да је студент који се уписује на овај студијски програм завршио основне трогодишње (180 ЕСПБ) или четворогодишње академске студије и стекао укупно 240 ЕСПБ бодова. Сваке године може да буде уписано највише петнаест студената по модулу. 

Сви предмети на овом студијском програму су једносеместрални. 

Курикулумом студијског програма дефинишу се 4 основне целине које подразумевају:

 • Опште обавезне предмете
 • Посебне обавезне предмете
 • Изборне предмете
 • Опште изборне предмете

Садржај ових целина чине 4 међусобно и интегративно повезана модула које обухватају области Заштита и очување материјалног наслеђа, Очување нематеријалног наслеђа, Заштита и очување природног наслеђа, Управљање наслеђем.

Рад студента у савладавању појединог предмета изражава се у поенима. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити 100 поена на основу којих се формира оцена дефинисана силабусом сваког предмета. Студент када заврши са полагањем испита, уколико је редовно похађао наставу, стиче право да иде на двомесечну праксу у једну од одабраних институција чији је рад конципиран на заштити наслеђа. За то време, студент, уз консултације са изабраним ментором, ради на пројекту завршног рада. По истеку два месеца, студент је обавезан да у законском року свој пројекат одбрани пред комисијом, и тада добија звање мастер конзерватор и рестауратор (у зависности коју је област студент изабрао) - за заштиту и очување материјалног, нематеријалног, природног наслеђа или управљање наслеђа.

Структура програма

Сви предмети на овом студијском програму су једносеместрални. 

Курикулумом студијског програма дефинишу се 4 основне целине које подразумевају:

 • Опште обавезне предмете
 • Посебне обавезне предмете
 • Изборне предмете
 • Опште изборне предмете

Садржај ових целина чине 4 међусобно и интегративно повезана модула које обухватају областиЗаштита и очување материјалног наслеђаОчување нематеријалног наслеђаЗаштита и очување природног наслеђаУправљање наслеђем.

УПИС

УПИС

Предаја докумената ће се вршити од 1.9. до 31.10.2016. године.

Припремите непходну документацију унапред и скратите време које вам је потребно за процедуру пријаве.

Контакт

Ту смо за сва ваша питања 011 26 99 039, info@alfa.edu.rs

Алфа БК Универзитет, Палмира Тољатија 3, 11070 Нови Београд

Централа: 011 26 09 754, info@alfa.edu.rs

Ректорат: 011 26 99 039, rektorat@alfa.edu.rs

Студентска служба: 011 26 06 380, 26 74 164

Конференције, радионице

III РЕГИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Основна стратешка тема

“РЕВИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНОГ И ПРИРОДНОГ НАСЛЕЂА У РЕГИОНУ ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ“ 2006-2016.

8-11 децембар 2016. Алфа БК  Универзитет у Београду

 

Тема конференције

 

„Резултати ревитализације културне и природне баштине у региону Југоисточне Европе у периоду од 2006 до 2016“