Алфа БК Универзитет
КОНКУРС за избор у звање и заснивање радног односа наставника са пуним радним временом
 • вебсајтови
  факултета
Алфа БК Универзитет / Инфо / Вести / КОНКУРС за избор у звање и заснивање радног односа наставника са пуним радним временом

КОНКУРС за избор у звање и заснивање радног односа наставника са пуним радним временом

ВЕСТ, 23.08.2018

АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТ

објављује

КОНКУРС

за избор у звање и заснивање радног односа наставника са пуним радним временом

 

 1. Jедног наставника у звању од доцента до редовног професора за ужу научну област-
  Менаџмент, трговина и маркетинг, за групу предмета са тежиштем рада из области Маркетинга;
 2. Једног наставника у звању од доцента до редовног професора за ужу научну област-
  Менаџмент, трговина и маркетинг, за групу предмета са тежиштем рада из области Менаџмента;
 3. Једног наставника у звању од доцента до редовног професора за ужу научну област-
  Економија, финансије и рачуноводство, за групу предмета са тежиштем рада из области Економије;
 4. Два наставника у звању од доцента до редовног професора за ужу научну област-
  Економија, финансије и рачуноводство, за групу предмета са тежиштем рада из области Рачуноводства;
 5. Два наставника у звању од доцента до редовног професора за ужу научну област-
  Економија, финансије и рачуноводство, за групу предмета са тежиштем рада из области Финансија и банкарства;
 6. Два наставника у звању од доцента до редовног професора за ужу научну област-
  Менаџмент у спорту;
 7. Једног наставника у звању од доцента до редовног професора за ужу научну област-
  Менаџмент тренажне технологије;
 8. Пет наставника у звању од доцента до редовног професора за ужу научну област-
  Рачунарске науке;
 9. Два наставника у звању од доцента до редовног професора за ужу научну област-
  Математика и статистика;

Кандидати који конкуришу за избор у звање и заснивање радног односа наставника, поред општих услова треба да испуњавају и услове прописане чланом 74. Закона о високом образовању (,,Сл.гл. РС“ бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон), чланом 118. Статута Алфа БК Универзитета и одредбама Правилника о избору наставника и сарадника Алфа БК Универзитета. Кандидати морају испуњавати услов да су учесници на пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја или међународним пројектима.

Приликом пријављивања на конкурс кандидати подносе:

-          Извод из матичне књиге рођених, односно венчаних уколико је настала промена презимена;

-          Оверене фотокопије диплома о свим завршеним нивоима студија из области за које је конкурс  објављен, не старије од 6 месеци;

-          Биографију са библиографијом у штампаном и електронском облику- на компакт диску у Word формату и пратећим материјалом (научни односно стручни радови објављени у научним часописима или зборницима).

-          Уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању

-          Попуњену пријаву на конкурс, са означењем за које се радно место конкурише.

Пријаве које не садрже наведену документацију неће се узимати у разматрање.

Универзитет задржава право да тражи додатну документацију од кандидата.

Пријаве са потребном документацијом кандидати могу поднети до 30. августа 2018. године  на адресу: Алфа БК Универзитет, Нови Београд, ул. Палмира Тољатија бр. 3. или путем електронске поште: konkurs@alfa.edu.rs 

Обавештења се могу добити на: konkurs@alfa.edu.rs