Алфа БК Универзитет
Конкурс - наставници за ужу научну област Рачунарске науке
  • вебсајтови
    факултета
Алфа БК Универзитет / Инфо / Вести / Конкурс - наставници за ужу научну област Рачунарске науке

Конкурс - наставници за ужу научну област Рачунарске науке

ВЕСТ, 10.06.2019

АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТ

објављује

КОНКУРС

за избор у звање и заснивање радног односа наставника са пуним радним временом

 

  1. Десет наставника у звању од доцента до редовног професора  за ужу научну област- Рачунарске науке (образовно-научно поље Природно-математичке науке)

Кандидати који конкуришу за избор у звање и заснивање радног односа наставника, поред општих услова треба да испуњавају и услове прописане чланом 74. Закона о високом образовању (,,Сл.гл. РС“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/18), чланом 118. Статута Алфа БК Универзитета и одредбама Правилника о избору наставника и сарадника Алфа БК Универзитета.

Приликом пријављивања на конкурс кандидати подносе:

-          Извод из матичне књиге рођених, односно венчаних уколико је настала промена презимена;

-          Уверење о држављанству;

-          Оверене фотокопије диплома о свим завршеним нивоима студија из области за које је конкурс  објављен, не старије од 6 месеци;

-          Биографију са библиографијом у штампаном и електронском облику- на компакт диску у Word формату и пратећим материјалом (научни односно стручни радови објављени у научним часописима или зборницима).

-          Уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању

-          Попуњену пријаву на конкурс, са означењем за које се радно место конкурише.

Пријаве које не садрже наведену документацију неће се узимати у разматрање.

Универзитет задржава право да тражи додатну документацију од кандидата.

Конкурс је отворен до попуне радних места. Пријаве са потребном документацијом кандидати подносе на адресу: Алфа БК Универзитет, Нови Београд, ул. Палмира Тољатија бр. 3. или путем електронске поште: konkurs@alfa.edu.rs 

Обавештења се могу добити на: konkurs@alfa.edu.rs , 011/26 99 039