Алфа БК Универзитет
Конкурс за упис 2021/22
  • вебсајтови
    факултета

Конкурс за упис 2021/22

2021-2022

 

Конкурс за упис студената на акредитоване академске студије Алфа БК универзитета за школску 2021/2022. годину

 На Алфа БК Универзитету расписује се Конкурс за упис студената на акредитоване студијске програме за школску 2021/2022. годину следеће садржине:

Факултет за финансије, банкарство и ревизију

Нaзив програма Уписна квота
OАС- Рачуноводство и ревизија 60
ОАС- Трговина, два модула: Трговина и маркетинг, Порези и царина 60
ОАС- Агробизнис и аграрна економија   30
ОАС -  Економија 30
МАС - Агробизнис и аграрна економија 10
МАС - Трговина 25
ДС - Међународна трговина и бизнис 7

 

Факултет за математику и рачунарске науке

Нaзив програма Уписна квота
ОАС - Рачунарске науке 25
МАС - Рачунарске науке 15
  ДС - Рачунарске науке 5

 

Факултет информационих технологија

Нaзив програма Уписна квота
ОАС  Информационо-комуникационе технологије 25
МАС Информационо-комуникационе технологије 15
ДС  Информационо-комуникационе технологије 5

 

Факултет за  стране језике

Назив програма Уписна квота
ОАС -  Англистика 50
МАС - Англистика-књижевност 10
МАС - Англистика-лингвистика 15

 

Факултет за менаџмент у спорту

Нaзив програма Уписна квота
ОАС - Менаџмент у спорту 60
МАС - Менаџмент тренажне технологије 10
МАС - Менаџмент у спорту 15

 

Универзитет задржава право на допуну овог конкурса за студијске програме који су у припреми.

 

Академија уметности, Београд, информације о називима студијских програма, броју студената који се уписују и школарини  доступне су на сајту Академије уметности

www.akademijaumetnosti.edu.rs

 

ШКОЛАРИНА

 

1. Школарина студијских програма основних академских студија интегрисаног Универзитета за прву годину студија износи: 1.200 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

 

2. Школарина студијских програма мастер академских студија интегрисаног Универзитета износи: 1.500 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

 

3. Школарина студијских програма докторских академских студија износи 3.000 евра по години студија у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

Школарина је дата за једну школску годину - 2021/2022. годину.

 

За кандидате који уписују прву годину основних академских студија Алфа БК Универзитета, а који су средњу школу у четворогодишњем трајању завршили са укупном просечном оценом од 4,5 па навише, школарина износи 990 евра.

Родитељски попуст - За кандидате који уписују неки од студијских програма Универзитета, а који имају дете, односно децу до седам година старости, школарина за основне академске студије износи 990 евра.

Породични попуст – Први члан породице плаћа редовну цену школарине, други члан породице има попуст у износу од 200 евра од пуне цене школарине, трећи и сваки следећи члан породице има попуст у износу од 300 евра од пуне цене школарине. Одобрен попуст важи за цео период студирања, под условом да студенти до краја текуће школске године стекну услов за упис у наредну годину студија.

За кандидате који се упишу на основне академске студије Алфа БК Универзитета до 20. јула 2021. године, школарина за школску 2021/2022. годину износи 990 евра.

За кандидате који се упишу на студијске програме Универзитета на основу споразума о сарадњи са синдикалном организацијом или фирмом, школарина за школску 2021/2022. годину за основне какадемске студије износи 990 евра, за мастер академске студије износи 1.350 евра, за докторске академске студије износи 2.700 евра, под условима прописаним споразумом о сарадњи.

УСЛОВИ ЗА УПИС

ОАС:  Завршена средња школа у четворогодишњем трајању (диплома и сведочанство сва четири разреда средње школе), положен пријемни испит, уплаћена прва рата школарине у складу са одлуком установе.

МАСТЕР:  Завршене академске студије у обиму од 240 ЕСПБ, положен пријемни испит, уплаћена прва рата школарине у складу са одлуком установе.

ДС:  Завршене академске студије у обиму 300 ЕСПБ, положен пријемни испит, уплаћена прва рата школарине у складу са одлуком установе.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед - рангирање кандидата утврђиваће се на основу успеха из претходног школовања и резултата на пријемном испиту.

 

РОК ЗА ЖАЛБУ

По објављеној ранг-листи је два дана од дана објављивања.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА и детаљније информације, као и термини пријемних испита доступни су на интернет адресама Алфа БК Универзитета и факултета:www.alfa.edu.rs  www.akademijaumetnosti.edu.rs

Сва питања слати на адресу студентске службе:  upis@alfa.edu.rs

Сви ОАС студијски програми су четворогодишњи, 240 ЕСПБ.

Ова одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.

Одлуку доставити: Маркетинг служби ради објављивања, Правној служби и Архиви

                                                   ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТА

                                                                  Проф. др Маријана Јоксимовић