Алфа БК Универзитет
Организација, технологија грађења и менаџмент у грађевинарству
  • вебсајтови
    факултета
Алфа БК Универзитет / Факултети / Организација, технологија грађења и менаџмент у грађевинарству

Организација, технологија грађења и менаџмент у грађевинарству

У школској 2019/20. години вршимо упис на још један, нови, акредитовани програм мастер академских студија Организација, технологија грађења и менаџмент у грађевинарству 

Организација, технологија грађења и менаџмент у грађевинарству

Студијски програм Организација, технологија грађења и менаџмент у грађевинарству настао је као одговор на потребу да градимо ефикасније, одговорније и паметније, и да кроз пројектовање, нове технологије и управљање градњом допринесемо одрживијем, хуманијем и маштовитијем окружењу.

Циљ програма је да створи нову генерацију стручњака, врхунски образованих у области организације, технологије грађења и менаџментa у грађевинарству, способних да унапреде постојећи и будући грађевински фонд и компетентних у европским и светским оквирима. Профил кадрова са наведеним знањем и способностима неопходан је у фази реструктурирања у свим секторима привреде и администрације и у процесу глобалне преоријентације економије ка одрживом развоју.

Конципиране свеобухватно и мултидисциплинарно, мастер академске студије из области организације, технологије грађења и менаџмента у грађевинарству баве се кључним питањима будућности изграђене и природне средине. Студије продубљују практична и академска знања студената који су завршили основне студије грађевинарства специфичним и комплексним областима које надграђују свакодневну инжењерску праксу. Повезују комплексне теме и задатке и пружају додатна умећа и способности за њихово сагледавање и решавање.

Овај студијски програм такође представља неопходни међукорак према академском образовању на највишем нивоу. Усаглашен је са савременим светским научним токовима и стањем струке, и упоредив са сличним програмима у иностраним високошколским установама.